เกษตรลี้เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ปี 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ปี 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน