เกษตรลี้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นชุมชนปลอดการเผา ลดหมอกควัน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นชุมชนปลอดการเผา ลดหมอกควัน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้ มี น.ส.ศิริพร กันธิยะ ปลัดอาวุโสอำเภอลี้ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลลี้ จ.ลำพูน