เกษตรลี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 07.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางกฤษณา กันทะวังส์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2563  เป็นการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาผลิตผลการเกษตร โดย มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์จามจุรี 1 โรงแรมเดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน