เกษตรลี้ร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมมอบปัจจัยการผลิตด้านประมงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน 30 รายโดยมีนางวชิรญาณ์ จิระโภคิน ประมงอำเภอลี้เป็นประธานและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนมอบปัจจัยแก่เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน