เกษตรลี้ลงพื้นที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และอื่นๆ ตำบลนาทราย

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และอื่นๆ ณ บ้านนาทราย หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 100 ราย