เกษตรลี้ลงพื้นที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และอื่นๆ ตำบลศรีวิชัย

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และอื่นๆ ณ วัดแม่อี่ไฮ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรมารับบริการจำนวน 80 ราย