เกษตรลี้ร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมกิจกรรม “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับชมนมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน