เกษตรลี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม เพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการ ในการการจัดทำดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนา ทั้ง 6 ด้าน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน