เกษตรลี้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางกฤษณา กันทะวังส์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 36,945 บาท ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ชั้น 2