เกษตรลี้ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางกฤษณา กันทะวังส์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) พร้อมให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลี้ หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน