เกษตรลี้เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร การเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด โครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน