เกษตรลี้เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางส้าน

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางส้าน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ณ บ้านป้างสาน หมู่ที่ 5 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน