เกษตรลี้ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และจัดนิทรรศการ เพื่อให้บริการประชาชนที่จะมารับบริการในงานจังหวัดเคลื่อนที่

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และจัดนิทรรศการ เพื่อให้บริการประชาชนที่จะมารับบริการในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ รวมถึงแจกเอกสารวิชาการด้านการเกษตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่ สนใจ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน