เกษตรลี้นำเกษตรกรอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smartfarmer/Smatfarmer ต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกรอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smartfarmer/Smatfarmer ต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง และศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง และพี.ที. ฟาร์ม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน