เกษตรลี้ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด ของกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพ ตำบลป่าไผ่ โดยมีนายเฉลิมชัย ไชยกันทา ประธานกลุ่ม เป็นผู้บรรยายความเป็นมาของกลุ่ม กระบวนการผลิตมะม่วง การเชื่อมโยงการตลาด และปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ ณ สวนทิวทอง หมู่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน