เกษตรลี้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เกษตรกรผู้นำตำบลนาทราย

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายปรีชา พรมมา และนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เกษตรกรผู้นำตำบลนาทราย หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 10 15 16 19 20 และ 21 ภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร “กิจกรรม เรียนรู้แอพพลิเคชั่น เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรยุค 4.0” โดยได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ Application Farmbook ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและวิธีป้องกัน กำจัด และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมด จำนวน 80 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน