เกษตรลี้จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายนางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน