เกษตรลี้จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางกฤษณา กันทะวังส์และนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพกลุ่ม จัดทำแผนชุมชนเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตถอดบทเรียน เกษตรกร จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน