เกษตรลี้ร่วมกันผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการจัดบูธนิทรรศการ และแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าร่วมในงานกิจรรมวันอาหารปลอดภัย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมกันผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการจัดบูธนิทรรศการ และแจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าร่วมในงานกิจรรมวันอาหารปลอดภัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงานทั้งหมด จำนวน 300 ราย