เกษตรร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เกษตรกรผู้นำตำบลนาทราย

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายปรีชา พรมมา และนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เกษตรกรผู้นำตำบลนาทราย หมู่ที่ 8 9 11 12 13 14 17 18 21 22 และ 23 ภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร “กิจกรรม เรียนรู้แอพพลิเคชั่น เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรยุค 4.0” โดยได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้ Application Farmbook ในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและวิธีป้องกัน กำจัด และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช มีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมด จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน