เกษตรลี้ จัดประชุมประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ดำเนินการจัดประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อทบทวนการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน