เกษตรลี้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ มอบหมายให้ นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ชีวอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ FSC และมาตรฐานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ สวนป่าแม่ลี้ หมู่ 13 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน