เกษตรลี้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอลี้

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอลี้ โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน และตำบลลี้ จำนวน 29 ราย 32 แปลง พื้นที่ประมาณ 192 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ซึ่งเกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกข้าวโพด และลำไย โดยผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอลี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ ส.ป.ก. ลำพูน นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน