เกษตรลี้เข้าประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 /2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ มอบหมายให้นางกฤษณา กันทะวังส์และนายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยประธาน ศพก.และประธานแปลงใหญ่เข้าประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 /2563 โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นชอบเลือกนายดำรงค์ จินะกาศ ประธาน ศพก.อำเภอแม่ทาเป็นประธานคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน