เกษตรลี้ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ร่วมกับนางสาวสุพัตรา สุนันตา เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ร่วมกับนางสาวสุพัตรา สุนันตา เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อสำรวจระดับความรุนแรงของการระบาด และเพื่อนำตัวหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในระยะต่างๆ มาเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมงานวันรณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) ประจำปี 2563 ณ หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน