เกษตรลี้ลงพื้นพบปะผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตลำไยในพื้นที่อำเภอลี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นพบปะผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตลำไยในพื้นที่อำเภอลี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามประกาศคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯให้แก่ผู้ประกอบการจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการ ฯ