เกษตรลี้จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการเชื่อมโยงการตลาด แปลงใหญ่ยาพารา ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง )ให้ความรู้กับเกษตรกรในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีความยั่งยืน และ ให้ความรู้การทำอาชีพเสริมโดยได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่ม ณ ห้องประชุมเทศบาลดงดำ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน