เกษตรลี้สำรวจสถานการณ์การซื้อ -ขาย ตำบลศรีวิชัย

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา และนางสาวทิพวรรณ สตรอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ สำรวจสถานการณ์การซื้อ -ขาย ตำบลศรีวิชัย โดยผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลว่าปริมาณผลผลิต ณ วันนี้ มีเพียงการรับซื้อมะม่วงเขียวมรกต ในกิโลกรัมละ 8 บาท ซึ่งเป็นการซื้อแบบเหมาสวน และมะม่วงในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยเหลือปริมาณไม่มากแล้ว ต้องรับซื้อมะม่วงเขียวมรกตจากตำบลอื่น ณ จุดรับซื้อมะม่วงตำบลศรีวิชัย หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน