เกษตรลี้ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 (การชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร)

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 (การชี้แจงแนวทางดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 116 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่