อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรม พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ สตรอง และนางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม :พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพ หมู่ 4 ตำบลลี้ และได้เชิญวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างถูกต้อง การลดต้นทุนการผลิต การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องในสวนลำไย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน