ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP


สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนลำพูน กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP (เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย)