ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564 เพื่อช่วยกระตุ้นการรับซื้อให้มีการตัดแยกเกรด คุณภาพ เพื่อยกระดับราคาลำไยสด (รูดร่วง) เกรด A และเกรดB ให้มีราคาสูงขึ้น

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตลำไยสด (รูดร่วง) ในพื้นที่

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 สิงหาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ ชั้น 2
ดำเนินการรับซื้อผลผลิตตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 โดยจำกัดปริมาณรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (เกรด A และเกรด B รายละ ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม

สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตลำไยสด (รูดร่วง) จะต้องดำเนินการรับซื้อผลผลิตลำไยสด (รูดร่วง) จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.00 บาท (เฉพาะลำไยสดรูดร่วง เกรด A และเกรด B ทั้งนี้ ต้องชำระเงินให้แก่เกษตรกรในวันที่ตกลงกันและกันและส่งมอบสินค้า

ทั้งนี้ การยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายสามารถยื่นได้หลังสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อผลผลิตตามโครงการฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 (ในวันเวลาราชการ)