ประชาสัมพันธ์ โครงการคัดเลือก “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี ๒๕๖๔”


สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ขอประชาสัมพันธ์
โครงการคัดเลือก “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี ๒๕๖๔” เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมัคร
เข้าร่วมโครงการและยกย่องเกษตรกรที่มีศักยภาพในการป็นต้นแบบ การสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่
หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจจัดส่งข้อมูลใบสมัครและเอกสาร
ประกอบต่างๆ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดดำเนินการต่อไป ภายในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากลิ้งนี้