รับสมัครบุคคลเข้าร่วมประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้แก่ เกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ ( Young Smart Farmer )


📢 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครบุคคลเข้าร่วมประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง ให้แก่ เกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) และ เกษตรกรรุ่นใหม่ ( Young Smart Farmer ) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดของการประเมินได้ตาม