เกษตรลี้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม มอบหมายให้ นางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน