เกษตรลี้ อบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งการเกษตร  อบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) ครั้งที่ 2 จัดเวทีสรุปผลหลังจากการปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคลและรายกลุ่มรวมทั้งวางแผนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในระยะยาวโดยมี Smart Farmer ต้นแบบ เป็นพี่เลี้ยง เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน