เกษตรลี้ อบรมเกษตรกรเรื่องการทำปุ๋ยหมักและการทำจุลินทรีย์จาวปลวกช่วยย่อยสลายกองปุ๋ย

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรเรื่องการทำปุ๋ยหมักและการทำจุลินทรีย์จาวปลวกช่วยย่อยสลายกองปุ๋ย โดยมีเกษตรกรตำบลก้อเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน