เกษตรลี้ เข้าร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ของอำเภอลี้ทั้งสามกลุ่มเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยทั้งสามกลุ่มมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการและขอจดทะเบียเป็นนิติบุคคล ขณะนี้แปลงใหญ่ทั้งสามแปลงอยู่ขั้นตอนการปรับงบประมาณของแต่ละแปลง คาดว่าทันตามกำหนดเวลาที่จังหวัดกำหนด