เกษตรลี้ ร่วมกับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่บ้านเด่นยางมูล หมู่ 12

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่บ้านเด่นยางมูล หมู่ 12 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามข้อมูลรายละเอียดผู้ยื่นคำร้องกองทุนเงินกู้ยืมฯ คนพิการ นางอารี ทะนุศีลธรรม อายุ 48 ปี อาชีพทอผ้าและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวนเงิน 38,970 บาท