เกษตรลี้ เข้าร่วมการติดตาม ทบทวนการขอรับงบประมาณโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นายสัญญา แก้วอร่าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมการติดตาม ทบทวนการขอรับงบประมาณโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และแปลงใหญ่ลำไยตำบลนาทราย แปลงใหญ่ลำไยตำบลดงดำ เพื่อทบทวนทำความเข้าใจ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการฯ พร้อมมอบหมายให้จัดเตรียมความพร้อมของกลุ่มเพื่อนำเสนอในที่ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ระดับอำเภอ (OT) อีกครั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ นำโดยนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายพศิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน