เกษตรลี้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่แปลงสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ตำบลศรีวิชัย

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่แปลงสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของนางสายศิลป์ แก้วอ้าย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลรักษา การให้น้ำ การให้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร ณ หมู่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน