เกษตรลี้ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยสัมมาชีพชุมชนอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลป่าไผ่

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยสัมมาชีพชุมชนอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งได้ดำเนินการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เคมี จำหน่ายแก่สมาชิกกลุ่ม และเกษตรกรในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน