เกษตรลี้ ออกพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร ซึ่งเป็นการลดปัญหาหมอกควัน ณ บ้านแม่หว่างต้นผาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน