เกษตรลี้ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ได้ชี้แจงข้อราชการในประเด็นการปรับปรุงและขึ้นทะเบียน ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป