เกษตรลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมชี้แจงกรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติการราชการถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน