เกษตรลี้ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้ ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลี้ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบโครงการประเภทเงินหมุนเวียน จำนวน 8 โครงการ และโครงการประเภทเงินอุดหนุน 1 โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน