เกษตรลี้ ประชุมเพื่อพิจารณาเกษตรกร ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในระยะที่ 4

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาเกษตรกร ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ในระยะที่ 4 จำนวน 1 ราย พื้นที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม