เกษตรลี้ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ปี 2562) ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ กล่าวเปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และมอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการ และนายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ปี 2562) ครั้งที่ 2 มีเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยมาถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในครั้งนี้ เกษตรกรแปลงใหญ่ยางพาราตำบลดงดำจำนวน 33 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงดำ หมู่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน