เกษตรลี้ ลงพื้นที่ติดตามแปลงสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรแบบอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ สตรอง วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย ลงพื้นที่ติดตามแปลงสาธิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อวัดความสูง และเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย PGPR โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 แปลงๆละ 1 ไร่ แปลงที่ 1 เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยวิธีปฏิบัติแบบดั้งเดิม แปลงที่ 2 เกษตรกรใช้ปุ๋ย PGPR คลุกกับเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนปลูก แปลงที่ 3 เกษตรกรใช้ปุ๋ย PGPR คลุกกับปุ๋ยเคมีตอนให้ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งแรก โดยผลการวัดความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 20 วัน ได้ผลดังนี้ แปลงที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสูงต้น 23.66 cm ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.70 cm แปลงที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสูงต้น 27.66 cm ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.91 cm แปลงที่ 3 ค่าเฉลี่ยความสูงต้น 27.66 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.73 cm ณ หมู่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน