เกษตรลี้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลศรีวิชัย

วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ สตรอง วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลศรีวิชัย เพื่อติดตามการต่ออายุวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2564 และเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมในกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยฉาบ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักไฮโดรโปรนิก ณ หมู่ 5 และ หมู่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน